Cel i przedmiot działania Fundacji


1. Celem Fundacji jest działalność na rzecz wspierania godnego życia i ochrony praw osób starszych, identyfikowanie potrzeb seniorów i prowadzenie działań na rzecz ich zaspakajania.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 • Działania w zakresie budzenia świadomości społecznej i rozwijania wiedzy, dotyczącej praw osób starszych i obowiązków organów państwa i rodzin wobec nich.
 •  Świadczenie pomocy prawnej osobom jej potrzebującym.
 • Walkę z alienacją osób starszych w społeczeństwie.
 • Organizowanie samopomocy i wspólnej realizacji zainteresowań i potrzeb.
 • Rozwijanie aktywności społecznej, zawodowej, oświatowej, kulturalnej.
 • Rozwijanie aktywności w zakresie turystyki i rekreacji.
 • Organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń służących wymianie myśli i doświadczeń związanych z celami Fundacji.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac naukowych.
 • Organizowanie akcji i imprez charytatywnych.
 • Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i za granicą.
 • Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych.
 • Współpracę z wolontariuszami.
 • Propagowanie kierunków działania Fundacji celem pozyskania donatorów, zapisów, spadków, darowizn, na realizację celów statutowych.

 

FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

a) tworzenie i prowadzenie kulturalno – oświatowych centrów dla osób starszych,
b) prowadzenie kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów dla osób starszych
c) pośrednictwo pracy
d) wspieranie i promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości osób starszych
e) wyzwalanie i wspieranie aktywności społecznej osób starszych
f) świadczenie porad z zakresu dietetyki i profilaktyki zdrowotnej,
g) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku
h) ochrona praw osób starszych – pomoc prawna i psychologiczna,
i) tworzenie i prowadzenie grup wsparcia, grup samopomocy,
j) organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych