Statut Fundacji


STATUT
Fundacji Na Rzecz Dobrego Życia i Ochrony Praw Seniorów „Nasze Srebrne Lata”

 

§ 1.

1. Fundacja Na Rzecz Dobrego Życia i Ochrony Praw Seniorów „Nasze Srebrne Lata” zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Milenę Orzechowską zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Repertorium A nr 21154/2013 sporządzonym dnia pierwszego października 2013 roku przez Roberta Gilera – notariusza w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Placu Piłsudskiego 2.
2. Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja „Nasze Srebrne Lata”.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, oraz na podstawie niniejszego Statutu.
4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona zgodnie z obowiązującym prawem prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu i zakresie działania, jak również ich przedstawicielem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Fundacja może posiadać swoje oddziały i filie w Polsce i poza granicami oraz ustanawiać w kraju i zagranicą swoich przedstawicieli.
5. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
6. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister ds. polityki społecznej.
7. Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja Na rzecz Dobrego Życia i Ochrony Praw Seniorów „Nasze Srebrne Lata”.

 

§ 3.

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA FUNDACJI

1. Celem Fundacji jest działalność na rzecz wspierania godnego życia i ochrony praw osób starszych, identyfikowanie potrzeb seniorów i prowadzenie działań na rzecz ich zaspakajania oraz profilaktyka i promocja zdrowia.
2. Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez:

 • Działania w zakresie budzenia świadomości społecznej i rozwijania wiedzy, dotyczącej praw osób starszych i obowiązków organów państwa i rodzin wobec nich.
 • Świadczenie pomocy prawnej osobom jej potrzebującym.
 • Walkę z alienacją osób starszych w społeczeństwie.
 • Działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
 • Organizowanie samopomocy i wspólnej realizacji zainteresowań i potrzeb.
 • Rozwijanie aktywności społecznej, zawodowej, oświatowej, kulturalnej.
 • Rozwijanie aktywności w zakresie turystyki i rekreacji.
 • Organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń służących wymianie myśli i doświadczeń związanych z celami Fundacji.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac naukowych.
 • Organizowanie akcji i imprez charytatywnych.
 • Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i za granicą.
 • Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych.
 • Współpracę z wolontariuszami.
 • Propagowanie kierunków działania Fundacji celem pozyskania donatorów, zapisów, spadków, darowizn, na realizację celów statutowych.

 

§ 4.

FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

a) tworzenie i prowadzenie kulturalno – oświatowych centrów dla osób starszych,
b) prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia w formie kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów, kierowanego nauczania indywidualnego i korespondencyjnego w ramach centrum szkoleniowego,
c) pośrednictwo pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) wspieranie i promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości,
e) wyzwalanie i wspieranie aktywności społecznej,
f) świadczenie porad z zakresu profilaktyki zdrowotnej, dietetyki oraz promocja zdrowia,
g) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
h) pomoc prawna i psychologiczna, w tym tworzenie i prowadzenie grup wsparcia, grup samopomocy, utworzenie i prowadzenie Ośrodka Mediacji,
i) działalność związana z organizacją wystaw, aukcji charytatywnych, imprez turystycznych i rekreacyjnych
j) reklamowanie sponsorów i partnerów Fundacji,
k) organizacja akcji medialnych promujących cele i kierunki działania Fundacji.

 

§ 5.

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Działalność Fundacji prowadzona jest nieodpłatnie, odpłatnie częściowo lub w całości.

 

§ 6.

MAJĄTEK FUNDACJI

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00 złotych, wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

1. Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:

a) darowizn, spadków, zapisów, subwencji otrzymywanych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz z zagranicy,
b) odsetki bankowe od posiadanego kapitału,
c) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,
d) dochody ze zbiórki i imprez publicznych,
e) dotacje z funduszy publicznych i ze środków Unii Europejskiej.

 

§ 7.

Dochody uzyskiwane z majątku oraz z odpłatnej działalności Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności.

 

§ 8.

Ze swojej działalności Fundacja sporządza roczne sprawozdanie i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw polityki społecznej.

 

§ 9.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji jednorazowych albo łącznych w wysokości równej co najmniej 2.000 zł dla osób fizycznych i 10.000 zł dla osób prawnych, lub w wypadku osób zagranicznych odpowiednio: 1.000 i 5.000 USD, uzyskają o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty i nadawany jest przez Zarząd Fundacji.

 

§ 10.

ORGANY FUNDACJI

Organami fundacji są :

I. Rada Fundacji
II Zarząd Fundacji

I.1. Rada Fundacji składa się z 3 -7 członków.

 1. Rada Fundacji powoływana jest przez Fundatora w drodze uchwały. Skład pierwszej Rady Fundacji zawiera załącznik nr 1 do Statutu.
 2. Zmiana składu Rady nie stanowi zmiany Statutu.
 3. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Posiedzenie Rady zwoływane jest także na pisemny wniosek dwóch jej członków. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Fundator.
 4. Rada przyjmuje Regulamin określający sposób jej funkcjonowania.
 5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku odwołania przez Fundatora, pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Rady.
 6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.

I. 2. Rada Fundacji posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

 1. Przyjmuje roczne programy działania i ocenia ich realizację.
 2. Dokonuje oceny rocznych sprawozdań finansowych.
 3. Powołuje Przewodniczącego Rady.
 4. Na wniosek Fundatora powołuje i odwołuje członków Zarządu i ustala zasady ich wynagradzania.
 5. Uchwala regulamin działania Rady Fundacji.

I.3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

II.1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób.
II.2. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator. Skład pierwszego Zarządu zawiera załącznik nr 2 do Statutu. Zmiana składu Zarządu Fundacji nie stanowi zmiany Statutu.
II.3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
II.4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności więcej niż połowy jego członków, w tym Prezesa.
II.5. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
II.6. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. przygotowanie i realizacja planów działania Fundacji,
 2. kierowanie działalnością Fundacji, w tym rozstrzyganie o finansowaniu jej statutowych celów,
 3. zarządzanie majątkiem Fundacji, w tym przyjmowanie darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów,
 4. ustalanie zakresu działalności odpłatnej i jej zasad,
 5. podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy specjalnych, podpisywaniu porozumień współpracy z innymi podmiotami,
 6. określanie struktury administracyjnej fundacji, zatrudnienia pracowników oraz zasad ich wynagradzania,
 7. tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych, w tym wymienionych w § 2 ust. 4, 5 i określanie regulaminów ich działania,
 8. przygotowanie i przedstawienie Radzie Fundacji corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
 9. podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych Statutem dla Rady Fundacji.

II.7. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem finansowych i majątkowych może składać każdy Członek Zarządu samodzielnie.
W sprawach finansowych i majątkowych wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 11.

Fundator może powołać Radę Doradczo – Naukową Fundacji. Jej kompetencje określa Rada Fundacji.

 

§ 12.

Osoby szczególnie zasłużone dla Fundacji mogą być wyróżnione honorowym tytułem „Przyjaciel Fundacji”.
Tytuł Przyjaciela Fundacji nadaje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

§ 13.

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu i celu działania Fundacji podejmuje Rada Fundacji za zgodą Fundatora.

 

§ 14.

Uchwałę o likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu jej majątku na działalność zbieżną z celami Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji pozytywnie zaopiniowany przez Fundatora.

 

Fundator

Warszawa 27.01.2014r.                                                                                           Milena                Orzechowska