OŚRODEK MEDIACJI

Uprzejmie informujemy, że przy Fundacji „Nasze Srebrne Lata” działa Ośrodek Mediacji. Profesjonalni, doświadczeni mediatorzy prowadzą mediacje w zakresie spraw rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, alternatywną do metod rozwiązywania sporów na drodze sądowej. Może być drogą do porozumienia i próbą rozwiązania konfliktu. Jest dobrowolną i poufną metodą rozwiązywania sporów przy pomocy bezstronnego mediatora.

W mediacji , osoba trzecia – mediator pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego przez obie strony porozumienia. Jest procedurą oddająca odpowiedzialność za spór w ręce zainteresowanych stron, jest postępowaniem, w którym dwie strony sporu same próbują osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania sporu, korzystając z pomocy mediatora.
Celem mediacji jest doprowadzenie do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu.

KORZYŚCI Z MEDIACJI:

– jest znacznie szybsza niż proces sądowy

– ugoda zawarta przed mediatorem może być zatwierdzona przez sąd – nabiera wtedy mocy prawnej i może uzyskać klauzulę wykonalności

– pozwala stronom na uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie

– daje możliwość rozwiązania sporu w sposób satysfakcjonujący obie strony, tu nie ma wygranego i przegranego

– umożliwia znacznie tańsze, w stosunku do drogi sądowej , zakończenie sporu

– jest poufna – nikt poza mediatorem i stronami nie powinien uczestniczyć w postępowaniu
mediacyjnym. Mediator nie ujawnia informacji, które uzyskał w postępowaniu mediacyjnym

– jest dobrowolna – każda ze stron na dowolnym etapie postępowania może zrezygnować
z mediacji.

Koszt mediacji – to 120 zł za godzinę. Dochód przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji.